ISO сертификати

EN ISO 14001:2015

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на околната среда, даващи възможността на организацията да разработи и приложи процедури и цели, които са съобразени със законовите изисквания и други изисквания, които организацията документирано е приела.

EN ISO 45001:2018

Стандарт EN ISO 45001:2018 определя изисквания за система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по ЗБР.

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 9001: 2008 е международен стандарт, свързан със системата за управление на качеството, приложим за всяка организация, от всички видове бизнес сектори и дейности. ISO 9001: 2015 се основава на осем принципа за управление на качеството (всички основни за добра бизнес практика).

Сертификати от Камара на строителите в България